• Odwiedziło nas:
    320107 osób
  • Do końca roku:
    327 dni
  • Do wakacji:
    137 dni
Poniedziałek, 2016-02-08
Imieniny:
Irminy, Piotra
Jesteś tu: » Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo w zakładce

REKRUTACJA 2016/2017http://www.oe.bierun.pl/index.php?id=1424332593


I ETAP - kryteria określone w ustawie o systemie oświaty

 

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium[1])

Wartość kryterium
w punktach[2]

Wielodzietność rodziny kandydata[3] (oświadczenie)

15

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)

15

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

15

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)


15

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)


15

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[4] (Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)


15

Objecie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)


15 

[1] Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.

 

[2] Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

 

[3] Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 

[4] Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.II ETAP – kryteria samorządowe określone w uchwale Rady Miejskiej


 

L.p.

 

Kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

 

Liczba punktów

 

1.

Kandydat, którego:

  - oboje  rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo


  - jeden rodzic/opiekun prawny pracuje zawodowo

 

Oświadczenie rodziców

6

3

2.

Kandydat, którego:

  - oboje  rodzice/opiekunowie prawni odprowadzają podatek dochodowy na rzecz gminy Bieruń


  - jeden rodzic/opiekun prawny odprowadza podatek dochodowy na rzecz gminy Bieruń

Oświadczenie rodzica

 

6

3

3.

Kandydat, którego rodzeństwo będzie uczęszczać do jednego z bieruńskich przedszkoli  od 1 września 2016 r.         

Oświadczenie rodzica

4

4.

Kandydat z rodziny objętej wsparciem:

  - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Oświadczenie rodzica

3

5.

Kandydat urodzony w roku 2010, 2011 lub 2012

Oświadczenie rodzica

20

6.

Kandydat urodzony w  roku 2013 (wg  kryterium dotyczącego starszeństwa)

Oświadczenie rodzica

0,25 pkt za każdy m-c

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Bieruń jest organem prowadzącym.

 

 

Lp.

 

Czynności rekrutacyjne

 

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

 

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 1marca 2016 r.

do 29 marca 2016 r.

do godz.15:00

 

od  4 maja 2016 r.

do 10 maja 2016 r.

do godz.15:00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).

 

do 4 kwietnia 2016 r.

do godz.15:00

 

do 16 maja 2016 r.

do godz.15:00

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

25 kwietnia 2016 r.

do godz.15:00

 

30 maja 2016 r.

do godz.15:00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

do 29 kwietnia 2016  r.

do godz.15:00

 

do 2 czerwca 2016 r.

do godz.15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

2 maja 2016 r.

do godz.15:00

 

3 czerwca 2016 r.

do godz.15:00

 

 

 

 
WYKAZ PAKIETÓW EDUKACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016


ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE


,,WARTO POCZYTAĆ"

                                                                                

 

 


NOWE ZASADY  FORM  PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

< OPŁATY  ZA PRZEDSZKOLE >

 

 

 

 


Dzięki rejestracji na ePrzedszkole.com.pl, rodzice mogą w wygodny


 i szybki sposób, z domowego komputera, laptopa lub telefonu komórkowego


poprzez przeglądarkę internetową:

  • przeglądać kalendarz obecności dziecka w przedszkolu
  • przeglądać należności za jego pobyt w przedszkolu                                                                 

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma